НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Начална пресконференция на проект с ДПБФП № 13-22-4/10.12.2013 г. - „Повишаване на капацитета на служителите на Община Никола Козлево за реализиране на ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

07.01.2014 г.

ПРОГРАМА

11.30 часа: Откриване на пресконференцията и приветствие към гостите от кмета на Община Никола Козлево – Турхан Каракаш;

11.40 часа: Представяне на екипа на проекта /Таня Христова – гл. спец. „Проекти и инвестиции”/;

11.45 часа: Представяне на презентация за дейностите, целите и очакваните резултати при изпълнението на проекта – /Стефан Стефанов – Директор на Дирекция УТ и СД и Таня Христова – гл. спец. „Проекти и инвестиции”/;

12.15 часа: Време за дискусия;

12.30 часа: Закриване на пресконференцията и кетъринг.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

На 10 Декември 2013 г., Община Никола Козлево стартира изпълнението на проект с ДПБФП № 13-22-4/10.12.2013 г. - „Повишаване на капацитета на служителите на Община Никола Козлево за реализиране на ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”. Проектът е на стойност 79 969,45 лева и  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Средствата са отпуснати по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Продължителността му е 9 месеца и се очаква да приключи на 10.09.2014 г.

Целевата група обхваща служителите на Общинска администрация Никола Козлево. Общата цел на проекта е подобряване на работата на общинските служители в община Никола Козлево за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Две са дефинираните специфични цели: 1. Повишаване на квалификацията на служителите за ефективно и качествено изпълнение на професионалните задължения при обслужване на гражданите и бизнеса; 2. Усъвършенстване на професионалните уменията и ключови компетентности на общинските служители в община Никола Козлево. Постигането на общата и специфичните цели на проекта ще подобри качеството на изпълнение на професионалните задължения на служителите, което от своя страна ще  способства за постигане общата цел на Оперативната програма „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”.

Основните дейности са:

1. Организация и управление на проекта: Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Никола Козлево, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни  и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. В рамките на дейността ще бъде подготвена документацията за провеждане на тръжните процедури.

2.  Обучение по ключови компетентности: Обучение по ключови компетентности ще преминат общо 70 служители на общината, както следва: Обучение „Организационното развитие и устойчивост като резултат от способностите, компетентността и възможностите за успех на служителите”-30 служители; 2. Обучение „Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда” -20 служители; 3. Обучение „Управление на промяната в полза на прилагането на политики по успешна интеграция на малцинствата”- 20 служители.

3. Обучение "Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност в малките населени места": Обучение по компютърни умения ще преминат общо 30 служители. Обученията ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel, „Работа с електронно подписани документи” и  „Работа в интернет среда”.  Продължителността на обучението  ще е 60 уч. часа. Всички служители успешно курса на обучение ще получат сертификати за участие. Знанията, които ще придобият преминалите обучение за работа в интернет среда, ще спомогне за подобряване на бързината на комуникация между общинския център и населените места, което респективно ще доведе до подобряване организацията на работа и административното обслужване на гражданите.

4. Обучение в Института по публична администрация: Предвидените обучения по съответното приложимо законодателство ще преминат общо 8 служители на общината. Ще бъдат проведени от Института по публична администрация. Конкретно това са: Семинар "Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията" (ЕФ-2) )" - предназначен за ръководни кадри и експерти в централната и териториалната администрации и има за цел подпомогне общината да изгради знания и практически умения за разработване на комуникационна стратегия на администрацията; Семинар "Основни производства по АПК"(ПР-6)" е предназначени за неюристи в централната и териториалните администрации и имат за цел да представят основните принципи на административния процес, специфични норми на Административно правния кодекс и относимата към него съдебна практика, както и визията на Европейските демократични правни системи за прилагането на принципите и нормите на административния процес; Семинар "Методи и техники за прозрачна администрация" (ПР-28) е предназначен за главни секретари, секретари на общини и служители от централната и териториалната администрации; Семинар "Системи за управление на информационната сигурност на административното звено" (ИТО-3) е предвидено обучение на експерти  на община Никола Козлево да се изградят основни знания за осигуряване на информационна сигурност на комуникационните системи в администрацията. (съгласно чл. 28 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност).

5. Дейности за информация и публичност: Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от местни, регионални и национални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Никола Козлево, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъдат изготвени две временни информационни табели, подготвени и отпечатани 300 цветни брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати.

Очаквани резултати:

-        Обучени 108 служители на общинска администрация;

-        Повишен капацитет на 108 лица от общинска администрация;

-        Сто и осем  служителя, успешно преминали обученията с получаване на сертификат;

-        Сключени два договори със служители на общинска администрация;

-        Проведени 9 срещи на екипа на проекта;

-        Проведена една тръжна процедура;

-        Организирани  две пресконференции;

-        Изработени 300 информационни брошури;

-        Изработени две временни информационни табели.

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Никола Козлево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.