ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

ПОКАНА

 

 

за участие във финална пресконференция по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево”

 

На 23.07.2014 год. от 11.00 часа в заседателната зала на община Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, ет. 2, ще се проведе финална пресконференция по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-11-3/26.08.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Община Никола Козлево кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с резултатите от изпълнението на проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево”

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма Административен капацитет 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Никола Козлево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган