Проведе се съпътстващо обучение по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево”

Съобщение

25.03.2014 г.

На 25.03.2014 год. в община Никола Козлево се проведе съпътстващо обучение по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-11-3/26.08.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На обучението присъстваха, кметове на населени места, кметски наместници, служители на Община Никола Козлево.

Екипът „Консорциум Добро управление” ДЗЗД, представи разработените вътрешно нормативни документи в следствие на проведения функционален анализ, а именно:

-        Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост в Община Никола Козлево;

-        Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Никола Козлево;

-        Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Никола Козлево;

-        Наредба за насърчаване на инвестициите в Община Никола Козлево;

-        Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на община Никола Козлево.

-        Устройствен правилник;

-        Вътрешни правила за дейността, управлението и организацията на човешките ресурси;

-        Вътрешни правила за документооборота и архивиране на документите;

-        Вътрешни правила при управление и контрол на процедури, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС;

-        Вътрешни правила за процеса на подготовка и провеждане на инвентаризации;

-        Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарение, получаване и управление на даренията;

-        Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси;

-        Счетоводна политика.

Обучението премина при висока активност и удовлетвореност от страна на служителите на Общинска администрация Никола Козлево и гарантира успешното въвеждане и устойчивото прилагане на мерките за оптимизиране на структурата и функциите, подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията.