ПОКАНА - За участие в кръгла маса

24.01.2014 г.

ПОКАНА

за участие в кръгла маса по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево”

На 31.01.2014 год. от 14.00 часа в заседателната зала на община Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, ет. 2, ще се проведе кръгла маса по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-11-3/26.08.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На форума екипът, провел анализа, ще  представи основните констатации, областите и предложенията за подобрение, както и план за действие за тяхното изпълнение. Подготвеният доклад ще бъде предоставен за становище на Общинското ръководство и експертите, които носят отговорност за изпълнение на функциите на администрацията, познават спецификата на дейността й и ще бъдат ангажирани с реализирането на плана за действие.

Община Никола Козлево кани всички заинтересовани страни, медиите и широката общественост да се запознаят с основните констатации, областите и предложенията за подобрение, както и план за действие за тяхното изпълнение