ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОКАНА

за участие в начална пресконференция по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево”

06.11.2013 г.

На 13.11.2013 год. от 14.00 часа в заседателната зала на община Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, ет. 2, ще се проведе начална пресконференция по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-11-3/26.08.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Община Никола Козлево кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, който е с обща стойност 69713,50 лева и продължителност от 11 месеца.