НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

13.11.2013 г.

 

Общинска администрация Никола Козлево подобрява своята организационна структура и качеството на функционирането си с проект по ОПАК.

В община Никола Козлево, стартира проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево, на обща стойност 69713,50 лева. финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-11-3/26.08.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”. Средствата са осигурени по линия на приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07.

Реализацията на проекта е в периода до 26.07.2014 г., а общата му цел е да се подобрят организационната структура и качеството на функциониране на Общинска администрация Никола Козлево.

Постигането на общата цел на проекта за ще допринесе за постигане на стратегическата цел на ОПАК за подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост. Доброто публично управление на местно ниво е от ключово значение за развитието на общината, поради факта, че местната администрация е най-близо до населението и бизнеса.

На база на проведения функционален анализ община Никола Козлево цели да отговори на изискванията за модерна администрация, която да предоставя на своите граждани качествени услуги по бърз, компетентен, ефикасен, отзивчив и прозрачен начин. Актуализирането пък на нормативни, стратегически и други документи, методологии, вътрешни правила и процедури ще гарантира законосъобразността на решенията, административните актове и общинската дейност.