СЪОБЩЕНИЕ - 11.12.2013 г.

11.12.2013 г.

 

На 04.12.2013 год. след проведена процедура по реда на глава VIII „а” от ЗОП Община Никола Козлево подписа договор за изпълнението на Дейност 3 „Провеждане на функционален анализ“ и Дейност 4 „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи“ по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-11-3/26.08.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”. Средствата са осигурени по линия на приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07

Дейностите ще започнат с проучване на документи и информация и извършване на анкетно проучване. Въз основа на резултатите от анализа на документи и информация и от анкетното проучване ще бъдат дефинирани ключови въпроси и области, които ще бъдат изследвани допълнително въз основа на интервюта, фокус групи и наблюдения. Анкетното проучване ще обхване извадка от представители на общинската администрация – ръководители и служители от всеки тип длъжност и функционално звено. Ще бъдат проведени фокус групи с цел идентифициране на проблемни области и за формулиране на области за подобрения. Като допълнителен инструмент за идентифициране на проблемни области и за набиране на предложения за подобрения от вътрешните и външните заинтересовани страни в сградата на общината ще бъде поставена кутия за мнения и препоръки.  Наблюдения ще бъдат извършвани с оглед събиране на информация, нужна за описанието и анализа на работните процеси.