СЪОБЩЕНИЕ - ЗАПОЧНАХА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ

 

Съобщение

 

06.11.2013 г.

 

В общинска администрация Никола Козлево започнаха дейностите по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево“

В общинска администрация Никола Козлево, от 26 август 2013 година се работи по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-11-3/26.08.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”. Средствата са осигурени по линия на приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07.

До момента екипа за управление е извършил следите дейности по проекта:

• Разработен е график за изпълнение на обществените поръчки по договора;

• Разработени са тръжни документации;

• Провежда се обществена поръчка  реда на ЗОП чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за „Провеждане на функционален анализ“, „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи и “Обучения на служителите в администрацията”;

• Избран е изпълнител за дейността по осигуряване на информация и публичност чрез пряко договаряне и е подписан договор;

В края та месец ноември се очаква да има избран изпълнител на обществената поръчка и да започнат Дейност 3 „Провеждане на функционален анализ“ и Дейност 4 „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи“ от проекта.

Основната цел на екипа за управление е с реализацията на проекта общинска администрация Никола Козлево да стане модерна администрация, която да предоставя на своите граждани качествени услуги по бърз, компетентен, ефикасен, отзивчив и прозрачен начин.

Съобщение

 

06.11.2013 г.

 

В общинска администрация Никола Козлево започнаха дейностите по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево“

В общинска администрация Никола Козлево, от 26 август 2013 година се работи по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-11-3/26.08.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”. Средствата са осигурени по линия на приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07.

До момента екипа за управление е извършил следите дейности по проекта:

• Разработен е график за изпълнение на обществените поръчки по договора;

• Разработени са тръжни документации;

• Провежда се обществена поръчка реда на ЗОП чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за „Провеждане на функционален анализ“, „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи и “Обучения на служителите в администрацията”;

• Избран е изпълнител за дейността по осигуряване на информация и публичност чрез пряко договаряне и е подписан договор;

В края та месец ноември се очаква да има избран изпълнител на обществената поръчка и да започнат Дейност 3 „Провеждане на функционален анализ“ и Дейност 4 „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи“ от проекта.

Основната цел на екипа за управление е с реализацията на проекта общинска администрация Никола Козлево да стане модерна администрация, която да предоставя на своите граждани качествени услуги по бърз, компетентен, ефикасен, отзивчив и прозрачен начин.

 

 

ПРОЕКТ Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, Договор № 13-11-3/ 26.08.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд.

 

 

Съобщение

 

06.11.2013 г.

 

В общинска администрация Никола Козлево започнаха дейностите по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево“

В общинска администрация Никола Козлево, от 26 август 2013 година се работи по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-11-3/26.08.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”. Средствата са осигурени по линия на приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07.

До момента екипа за управление е извършил следите дейности по проекта:

• Разработен е график за изпълнение на обществените поръчки по договора;

• Разработени са тръжни документации;

• Провежда се обществена поръчка реда на ЗОП чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за „Провеждане на функционален анализ“, „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи и “Обучения на служителите в администрацията”;

• Избран е изпълнител за дейността по осигуряване на информация и публичност чрез пряко договаряне и е подписан договор;

В края та месец ноември се очаква да има избран изпълнител на обществената поръчка и да започнат Дейност 3 „Провеждане на функционален анализ“ и Дейност 4 „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи“ от проекта.

Основната цел на екипа за управление е с реализацията на проекта общинска администрация Никола Козлево да стане модерна администрация, която да предоставя на своите граждани качествени услуги по бърз, компетентен, ефикасен, отзивчив и прозрачен начин.

 

 

ПРОЕКТ Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, Договор № 13-11-3/ 26.08.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд.

 

 

Съобщение

 

06.11.2013 г.

 

В общинска администрация Никола Козлево започнаха дейностите по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево“

В общинска администрация Никола Козлево, от 26 август 2013 година се работи по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-11-3/26.08.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”. Средствата са осигурени по линия на приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07.

До момента екипа за управление е извършил следите дейности по проекта:

• Разработен е график за изпълнение на обществените поръчки по договора;

• Разработени са тръжни документации;

• Провежда се обществена поръчка реда на ЗОП чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за „Провеждане на функционален анализ“, „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи и “Обучения на служителите в администрацията”;

• Избран е изпълнител за дейността по осигуряване на информация и публичност чрез пряко договаряне и е подписан договор;

В края та месец ноември се очаква да има избран изпълнител на обществената поръчка и да започнат Дейност 3 „Провеждане на функционален анализ“ и Дейност 4 „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи“ от проекта.

Основната цел на екипа за управление е с реализацията на проекта общинска администрация Никола Козлево да стане модерна администрация, която да предоставя на своите граждани качествени услуги по бърз, компетентен, ефикасен, отзивчив и прозрачен начин.