Проведе се финалната пресконференция

 

На 23.07.2014 год. от 11.00 часа в заседателната зала на община Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, ет. 2, се проведе финална пресконференция по проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-11-3/ 26.08.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На финалната пресконференция заинтересованите страни, медиите и широката общественост се запознаха с резултатите от изпълнението на проект „Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево”, а именно:

Дейност 1. „Организация и управление на проекта“

Изпълнението на дейността се извърши от Екип за управление на проекта на община Никола Козлево, в чийто състав бяха включени ръководител на проекта – Петър Димитров и счетоводител на проекта – Иванка Найденова.

- 13 бр. заседания на екипа;

- 6 бр. работни срещи с ръководството на общината и представители на фирми изпълнители;

- 3 бр. проверки на място;

- 3 бр. Междинни технически доклади;

- 1 бр. Годишен технически доклад.

- Предстои изготвянето на финален доклад и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК.

 

Дейност 2. „Изготвяне на документация и избор на изпълнители на дейностите по проекта по реда на ЗОП“

В рамките на дейността се извърши следното:

- Разработена бе 1 бр. документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта.

- 1 бр. проведена процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП.

- За изпълнител на дейности 3, 4 и 5 по проекта е избрано ДЗЗД “КОНСОРЦИУМ ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”.

- За изпълнението на дейност 6 бе сключен договор на пряко договаряне с “БИ-ПРОМОУШЪН” ЕООД

 

Дейност 3. „Провеждане на функционален анализ“

- Проведени са 4 фокус групи с общо 24 участници;

- Проведени са анкетни проучвания/интервюта с общо 27 респондента /9ръководни кадри и 18 служителя/;

- Разработен е функционален анализ и е извършена оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на Общинска администрация;

- Изготвен е доклад от проведения анализ, съдържащ констатации и изводи за силните и слабите страни, проблемните области и препоръки за подобрение на релевантността, ефективността, ефикасността на администрацията и план за действие за оптимизиране на функциите и организационната структура;

- Разработени са предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи;

- Изготвен е проект на нова организационна структура;

- Проведена е кръгла маса с участието на 30 представители на заинтересованите страни за представяне и обсъждане на направените препоръки и план за предстоящото им изпълнение;

- Изготвен е окончателен Доклад за извършен функционален анализ, съдържащ план за действие с конкретни мерки за подобрения.

Дейност 4: „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи“

  • Разработен нов Устройствен правилник, отпечатан  в тираж 30 броя;
  • Приети 5 броя Наредби, в съответствие с промените в нормативната база, отпечатани в тираж по 30 броя;

- Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола Козлево;

- Наредба за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Никола Козлево;

- Наредба за насърчаване на инвестициите в община Никола Козлево;

- Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии - общинска собственост в община Никола Козлево;

- Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Никола Козлево.

 

  • Актуализиран 1 общински правилник, в съответствие с промените в нормативната база, отпечатан в тираж 30 броя;

- Система за финансово управление и контрол;

 

  • Разработени 5 на брой  вътрешни процедури, в съответствие с промените в нормативната база, отпечатани в тираж 30 броя.

- Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в община Никола Козлево;

- Вътрешни правила при управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС в община Никола Козлево;

- Вътрешни правила за процеса на подготовка и провеждане на инвентаризации в община Никола Козлево;

- Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарение, получаване и управление на даренията в община Никола Козлево;

- Вътрешни правила за дейността, управлението и организацията на човешките ресурси в община Никола Козлево.

Дейност 5: “Провеждане на съпътстващи обучения на служителите в администрацията”

След проведения функционален анализ, приетите решения,  актуализирането на действащи и разработването на нови документи, бе проведено еднодневно обучение на 25 служители в администрацията, пряко заинтересовани  от направените промени във вътрешните документи и отговорни за тяхното прилагане.

 

На обучението бяха подробно представени промените във вътрешните документи и разработените нови вътрешни правила. В рамките на дейността служителите от Общинската администрация бяха обучени да прилагат актуализираните и новоразработени документи.

 

Дейност 6: „Информация и публичност”

- Проведени са две пресконференции (начална и заключителна);

- Подготвени са 75 комплекта  материали за участниците в пресконференциите, кръглата маса и обученията;

- Изработена и поставена информационна табела в сградата на Общинска администрация;

- Отпечатани и разпространени 200 броя информационни брошури;

- 3 публикации в регионални печатни медии;

- Предстои излъчване на видео репортаж в местна кабелна телевизия;

- Публикувана е информация за проекта на Интернет страницата на Общината.

- Отпечатани и разпространени 50 броя информационни плакати.

 

Благодарение на финансовата подкрепа Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз е Постигната е общата цел на проекта: Подобрена е организационната структура и качеството на функциониране на Общинска администрация Никола Козлево