Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ ІI-101, III-101 X-100 кв. 28, по плана на с. Църквица, община Никола Козлево.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./ФАКС : 05328/20-22, e – mail:obankozlevo@mail.bg

Дирекция „Устройство на територията и Специализирани дейности” obankozlevo@mail.bg

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание  чл. 128 ал. 3 от Закона за устройство на територията, Общинска администрация Никола Козлево, област Шумен, съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  - План за регулация и застрояване  за УПИ ІI-101, III-101 X-100 кв. 28, по плана на с. Църквица, община Никола Козлево.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

От Общината