изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - ПР за УПИ XXXIII кв. 41 по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./ФАКС : 05328/20-22, e – mail:obankozlevo@mail.bg

Дирекция „Устройство на територията и Специализирани дейности” obankozlevo@mail.bg

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Общинска администрация Никола Козлево, област Шумен, Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности”, на основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ,  обявява на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  - ПР за УПИ XXXIII кв. 41 по плана на с. Вълнари, община Никола Козлево.

Съгласно чл. 125, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

От Общината

22.10.2013 година