Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - ПЗ за ПИ 000079 местност „Арпалък“, в землище Никола Козлево, община Никола Козлево.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./ФАКС : 05328/20-22, e – mail:obankozlevo@mail.bg

Дирекция „Устройство на територията и Специализирани дейности” obankozlevo@mail.bg

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е


Общинска администрация Никола Козлево, област Шумен, Дирекция „Устройство на територията и специализирани дейности”, на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ,  обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-307/22.10.2013 година на Кмета на Община  Никола Козлево, Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план  - ПЗ за ПИ 000079 местност „Арпалък“, в землище Никола Козлево, община Никола Козлево.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

От Общината

22.10.2013 година