ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР - 2020

на подалите декларация /част I и частII/ по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИПетър Димитров Секретар 94-00-1415/ 04.05.2020 год. Да -

Айлин Н.

Мехмедова

Гл. Спец. „Деловодство“

94-00-1424/ 04.05.2020 год.

Да

-

Антония

Колева

Секретар на МК БППМН

94-00-1388/

30.04.2020 год.

Да

-

Мешуря

Мехмед

Главен счетоводител

94-00-1920/

13.05.2020 год.

Да

-

Нежля

Кямилова

Юрисконсулт

94-00-1402/

04.05.2020 год.

Да

-

Севгин

Ахмед

Старши експерт

94-00-1954/

15.05.2020 год.

Да

-

Николай

Славов

Старши експерт

94-00-1283/

23.04.2020 год.

Да

-

Мехмед

Сабри

Главен специалист „ТРЗ и бюджет“

94-00-1693/

07.05.2020 год.

Да

-

Димитричка

Иванова

Старши специалист „Счетоводство и каса“

94-00-1961/

15.05.2020 год.

Да

-

Деница

Георгиева

Старши специалист „ГРАО“

94-00-1417/

04.05.2020 год.

Да

-

Емине

Коджа Апти

Специалист „АО“

94-00-1410/

04.05.2020 год.

Да

-

Таня

Иванова-Христова

Старши експерт

94-00-1413/

04.05.2020 год

Да

-

Йордан

Добрев

Главен специалист „ИКНС“

94-00-1692/

07.05.2020 год.

Да

-

Рейхан

Юсуф

Главен специалист „УТНС“

94-00-1399/

04.05.2020 год.

Да

-

Елена

Христова

Главен специалист „МДТ“

94-00-1484/

05.05.2020 год.

Да

-

Хасан

Мехмед

Главен специалист „Автопарк“

94-00-1404/

04.05.2020 год.

Да

-

Джансу

Али

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Ружица

94-00-1471/

04.05.2020 год.

Да

-

Бахрие

Сали

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Крива река

94-00-1960/

15.05.2020 год.

Да

-

Незиха

Аптула

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Каравелово

94-00-1926/

14.05.2020 год.

Да

-

Йовко

Христов

Специалист „Европроекти, обществени поръчки и ИТ“

94-00-1425/

04.05.2020 год.

Да

-

Емине

Коджа Апти

Специалист „Протокол на ОбС“

94-00-1410/

04.05.2020 год.

Да

-

Етям

Етям

Специалист „Младежки дейности и спорт“

94-00-1426/

04.05.2020 год.

Да

-

Борис

Добрев

Кметски наместник на с. Векилски

94-00-1943/

14.05.2020 год.

Да

-

Красимира

Радева

Специалист „Етнически и интеграционни въпроси и СД“

94-00-1826/

11.05.2020 год.

Да

-

Сезер

Юлми

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Хърсово

94-00-1450/ 04.05.2020 год.

Да

-

Янка

Минчева

Директор на Дирекция „ФСД и АО“

94-00-701/

18.02.2020

Да

Изтегли

Фатме

Ибраим

Спец. „Човешки ресурси“

94-00-1079/

26.03.2020

Да

Изтегли

Нелин

Кязим

Спец. Счетоводство

94-00-1284/

23.04.2020 г.

Да

Изтегли

Десислава

Господинова

Кметски наместник на с. Красен Дол

94-00-1930/

14.05.2020 г.

Да

Изтегли

Емине

Назиф

Спец. Счетоводство

94-00-2363/

09.06.2020 г.

Да

Изтегли

Бинас

Рахим

Технически сътрудник „ТСК“ ИРМ с. Църквица

94-00-2376/

10.06.2020 г.

Да

Изтегли

Петър

Димитров

Секретар – Промяна по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ

94-00-3022/

04.08.2020 г.

Да по т. 4

Изтегли

Айля

Раим

Спец. „Общинска Собственост“

94-00-3808/

05.10.2020 г.

Да

Изтегли

Нихат

Мехмед

Спец. „ЗП и КОП“

94-00-4115/

26.11.2020 г.

Да

Изтегли


Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок:

Име Фамилия Длъжност Вид на неподадената декларация Забележка:
Джемил Азис Директор на ОП "Никола Козлево" Декларация по чл. 35. ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ Неподадена

Десислава Господинова Кметски наместник на с. Красен Дол Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Срок за подаване до 16.01.2020

Подадена на 14.05.2020