Име

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Вх. №

ал. 1, т. 2 част I

ал. 1, т. 2 част II

Петър

Димитров

Секретар

94-00-876/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Антония

Колева

Секретар на МК БППМН

94-00-869/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Мешуря

Мехмед

Главен счетоводител

94-00-885/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Нежля

Кямилова

Юрисконсулт

94-00-867/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Севгин

Ахмед

Старши експерт

94-00-866/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Николай

Славов

Старши експерт

94-00-871/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Мехмед

Сабри

Главен специалист „ТРЗ и бюджет“

94-00-881/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Димитричка

Иванова

Старши специалист „Счетоводство и каса“

94-00-887/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Деница

Георгиева

Старши специалист „ГРАО“

94-00-994/

30.05.2018 год.

Да

изтегли

Мевлида

Мехмед

Старши специалист „АО“

Старши специалист "МДТ"

94-00-874/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Емине

Коджа Апти

Специалист „ГРАО“

Специалист "АО"

94-00-882/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Таня

Иванова-Христова

Старши експерт

94-00-877/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Йордан

Добрев

Главен специалист „ИКНС“

94-00-878/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Рейхан

Юсуф

Главен специалист „УТНС“

94-00-897/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Елена

Христова

Главен специалист „МДТ“

94-00-879/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Айлин

Мехмедова

Главен специалист „Деловодство“

94-00-872/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Хасан

Мехмед

Главен специалист „Автопарк“

94-00-903/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Февзия

Ахмед

Старши специалист „МДТ“

94-00-894/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Джансу

Али

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Ружица

94-00-861/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Бахрие

Сали

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Крива река

94-00-889/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Незиха

Аптула

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Каравелово

94-00-904/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Йовко

Христов

Специалист „Европроекти, обществени поръчки и ИТ“

94-00-865/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Емине

Коджа Апти

Специалист „Протокол на ОбС“

94-00-882/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Етям

Етям

Специалист „Младежки дейности и спорт“

94-00-886/

15.05.2018 год.

Да

изтегли

Борис

Добрев

Кметски наместник на с. Векилски

94-00-984/

29.05.2018 год.

Да

изтегли

Красимира Радева Специалист "Етнически и интеграционни въпроси и СД" 94-00-2013 30.11.2018 год. Да изтегли

 

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок:

 

Име Фамилия Длъжност Вид на неподадената декларация Забележка:
Джемил Азис Директор на ОП "Никола Козлево" Декларация по чл. 35. ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ Неподадена