2022


"="">">

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР - 2022

на подалите декларация /част I и частII/ по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

Име

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Вх. №

ал. 1,  т. 2 част I

ал. 1,    т. 2 част II

Петър

Димитров

Секретар

94-00-493/

19.04.2022 год.

Да

-

Айлин

Мехмедова

Гл. Спец. „Деловодство“

94-00-536/ 28.04.2022 год.

Да

-

Антония

Колева

Секретар на МК БППМН

94-00-624/

13.05.2022 год.

Да

-

Мешуря

Мехмед

Главен счетоводител

94-00-606/

11.05.2022 год.

Да

-

Нежля

Кямилова

Ср. Юрисконсулт

94-00-588/

09.05.2022 год.

Да

-

Севгин

Ахмед

Старши експерт

94-00-625/

13.05.2022 год.

Да

-

Николай

Славов

Старши експерт

94-00-372/

19.03.2022 год.

Да

-

Мехмед

Сабри

Главен специалист „ТРЗ и бюджет“

94-00-479/

19.04.2022 год.

Да

-

Димитричка

Иванова

Старши специалист „Счетоводство и каса“

94-00-572/

05.05.2022 год.

Да

-

Деница

Георгиева

Старши специалист „ГРАО“

94-00-545/

29.04.2022 год.

Да

-

Мевлида

Мехмед

Старши специалист „МДТ“

94-00-538/

28.04.2022 год.

Да

-

Емине

Юмерова

Специалист „АО“

и спец. Протокол ОбС

94-00-574/

05.05.2022 год.

Да

-

Таня

Иванова-Христова

Старши експерт

94-00-492/

19.04.2022 год

Да

-

Йордан

Добрев

Главен специалист „ИКНС“

94-00-529/

27.04.2022 год.

Да

-

Рейхан

Юсуф

Главен специалист „УТНС“

94-00-523/

27.04.2022 год.

Да

-

Елена

Христова

Главен специалист „МДТ“

94-00-528/

27.04.2022 год.

Да

-

Хасан

Мехмед

Главен специалист „Автопарк“

94-00-614/

10.05.2022 год.

Да

-

Бахрие

Сали

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Крива река

94-00-618/

13.05.2022 год.

Да

-

Незиха

Аптула

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Каравелово

94-00-619/

13.05.2022 год.

Да

-

Йовко

Христов

Специалист „Европроекти, обществени поръчки и ИТ“

94-00-496/

20.04.2022 год.

Да

-

Етям

Етям

Специалист „Младежки дейности и спорт“

94-00-622/

27.04.2022 год.

Да

-

Борис

Добрев

Кметски наместник на с. Векилски

94-00-622/

13.05.2022 год.

Да

-

Красимира

Радева

Специалист „Етнически и интеграционни въпроси и СД“

94-00-584/

09.05.2022 год.

Да

-

Сезер

Юлми

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Хърсово

94-00-524/ 27.04.2022 год.

Да

-

Бюлент

Юмер

Директор на Дирекция „УТ, СпД и ЕП“

94-00-581 09.05.2022 год.

Да

-

Себатин

Исмаил

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Вълнари

94-00-542/ 28.04.2022 год.

Да

-

Янка

Минчева

Директор на Дирекция „ФСД и АО“

94-00-573/

05.05.2022

Да

-

Нелин

Кязим

Спец. Счетоводство

94-00-612/

13.05.2022 г.

Да

-

Десислава

Господинова

Кметски наместник на с. Красен Дол

94-00-623/

13.05.2022 г.

Да

-

Емине

Юзеир

Спец. Счетоводство

94-00-621/

13.05.2022 г.

Да

-

Бинас

Рахим

Технически сътрудник „ТСК“ ИРМ с. Църквица

94-00-620/

13.05.2022 г.

Да

-

Айля

Раим

Спец. „Общинска Собственост“

94-00-525/

27.04.2022 г.

Да

-

Нихат

Мехмед

Спец. „ЗП и КОП“

94-00-549/

29.04.2022 г.

Да

-

Валери

Ангелов

Спец. „УТ“

94-00-547/

29.04.2022

Да

Илхан

Хюсеин

Специалист „Протокол на ОбС“

94-00-910/

14.07.2022

Да

Изтегли

Арзу

Себайтин

Технически сътрудник „ТСК“ ИРМ с. Пет могили

94-00-615/

13.05.2022

Да

-

Незиха

Абит

Технически сътрудник „ТСК“ ИРМ с. Ружица

94-00-617/

13.05.2022

Да

Изтегли

Даниела

Колева

Технически сътрудник „ТСК“ ИРМ с. Цани Гинчево

94-00-616/

13.05.2022

Да

-

Виждан

Адем

Спец. „Счетоводство“

94-00-442/

06.04.2022

Да

Изтегли

Илхан

Хюсеин

Специалист „АО“

94-00-909/

14.07.2022

Да

Изтегли

 

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок:

Име Фамилия Длъжност Вид на неподадената декларация Забележка:
Джемил Азис Директор на ОП "Никола Козлево" Декларация по чл. 35. ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ Неподадена