2021

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР - 2021

на подалите декларация /част I и частII/ по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Име

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Вх. №

ал. 1,  т. 2 част I

ал. 1,    т. 2 част II

Петър

Димитров

Секретар

94-00-626/

27.04.2021 год.

Да

-

Айлин Н.

Мехмедова

Гл. Спец. „Деловодство“

94-00-627/ 27.04.2021 год.

Да

-

Антония

Колева

Секретар на МК БППМН

94-00-662/

10.05.2021 год.

Да

-

Мешуря

Мехмед

Главен счетоводител

94-00-670/

11.05.2021 год.

Да

-

Нежля

Кямилова

Ср. Юрисконсулт

94-00-612/

26.04.2021 год.

Да

-

Севгин

Ахмед

Старши експерт

94-00-686/

14.05.2021 год.

Да

-

Николай

Славов

Старши експерт

94-00-510/

29.03.2021 год.

Да

-

Мехмед

Сабри

Главен специалист „ТРЗ и бюджет“

94-00-624/

27.04.2021 год.

Да

-

Димитричка

Иванова

Старши специалист „Счетоводство и каса“

94-00-668/

11.05.2021 год.

Да

-

Деница

Георгиева

Старши специалист „ГРАО“

94-00-635/

28.04.2021 год.

Да

-

Мевлида

Мехмед

Старши специалист „МДТ“

94-00-652/

07.05.2021 год.

Да

-

Емине

Коджа Апти

Специалист „АО“

и спец. Протокол ОбС

94-00-669/

11.05.2021 год.

Да

-

Таня

Иванова-Христова

Старши експерт

94-00-639/

28.04.2021 год

Да

-

Йордан

Добрев

Главен специалист „ИКНС“

94-00-642/

29.04.2021 год.

Да

-

Рейхан

Юсуф

Главен специалист „УТНС“

94-00-629/

28.04.2021 год.

Да

-

Елена

Христова

Главен специалист „МДТ“

94-00-641/

29.04.2021 год.

Да

-

Хасан

Мехмед

Главен специалист „Автопарк“

94-00-661/

10.05.2021 год.

Да

-

Джансу

Али

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Ружица

94-00-673/

11.05.2021 год.

Да

-

Бахрие

Сали

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Крива река

94-00-623/

27.04.2021 год.

Да

-

Незиха

Аптула

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Каравелово

94-00-687/

14.05.2021 год.

Да

-

Йовко

Христов

Специалист „Европроекти, обществени поръчки и ИТ“

94-00-610/

26.04.2021 год.

Да

-

Етям

Етям

Специалист „Младежки дейности и спорт“

94-00-645/

29.04.2021 год.

Да

-

Борис

Добрев

Кметски наместник на с. Векилски

94-00-672/

11.05.2021 год.

Да

-

Красимира

Радева

Специалист „Етнически и интеграционни въпроси и СД“

94-00-658/

10.05.2021 год.

Да

-

Сезер

Юлми

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Хърсово

94-00-690/ 14.05.2021 год.

Да

-

Бюлент

Юмер

Директор на Дирекция „УТ, СпД и ЕП“

94-00-636 28.04.2021 год.

Да

Изтегли

Себатин

Исмаил

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Вълнари

94-00-663/ 10.05.2021 год.

Да

-

Янка

Минчева

Директор на Дирекция „ФСД и АО“

94-00-637/

28.04.2021

Да

-

Фатме

Ибраим

Спец. „Човешки ресурси“

94-00-638/

28.04.2021

Да

-

Нелин

Кязим

Спец. Счетоводство

94-00-653/

07.05.2021 г.

Да

-

Десислава

Господинова

Кметски наместник на с. Красен Дол

94-00-689/

14.05.2021 г.

Да

-

Емине

Назиф

Спец. Счетоводство

94-00-643/

29.04.2021 г.

Да

-

Бинас

Рахим

Технически сътрудник „ТСК“ ИРМ с. Църквица

94-00-688/

14.05.2021 г.

Да

-

Айля

Раим

Спец. „Общинска Собственост“

94-00-664/

11.05.2021 г.

Да

-

Нихат

Мехмед

Спец. „ЗП и КОП“

94-00-660/

10.05.2021 г.

Да

-

Небает

Енверова

Счетоводител

94-00-413/

11.03.2021

Да

Изтегли

Валери

Ангелов

Спец. „УТ“

94-00-210/

03.02.2021

Да

Изтегли

Арзу Себайтин Технически сътрудник „ТСК“ ИРМ с. Пет могили

94-00-710/

06.12.2021

Да Изтегли

 

 

 

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок:

Име Фамилия Длъжност Вид на неподадената декларация Забележка:
Джемил Азис Директор на ОП "Никола Козлево" Декларация по чл. 35. ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ Неподадена